Ostatnia zmiana przepisów uszczegółowiła zasady wykonywania czterech uprawnień kupującego w wypadku wystąpienia wady rzeczy, a w odniesieniu do żądania odstąpienia od umowy ustawodawca określił termin na udzielenie odpowiedzi.

Sprzedawca odpowiada przez 2 lata!

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu (przy wadach nieruchomości 5 lat od jej wydania). Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Jednakże po upływie roku od dnia wydania towaru na konsumencie spoczywa ciężar wykazania, że wada istniała w towarze w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikła z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania (np. była to wada fabryczna). Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Masz swoje prawa!

Katalog uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz kontrauprawnienia sprzedającego zawiera regulacja art. 560 i 561 k.c. Na ich podstawie kupujący może:

1 grupa: odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny,

2 grupa: żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

Powyżej wskazane uprawnienia te są równorzędne, a ich wybór należy do konsumenta. Klient ma możliwość skorzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień. W przypadku pierwszej grupy żądań (odstąpienie/obniżenie ceny) i pierwszej reklamacji sprzedawca może uchylić się od obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to ma zastosowanie jedynie przy pierwszej reklamacji. Warto zaznaczyć, że sama gotowość do wymiany lub naprawy rzeczy jest niewystarczająca.

Zatem gdy konsument złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, a sprzedawca w terminie 14 dni nie rozpatrzy reklamacji (milczy, brak reakcji), to dochodzi do automatycznego uznana zgłoszonego żądania. Warto dodać, że oświadczenie o obniżeniu ceny jest ofertą, którą sprzedający może przyjąć lub odrzucić przez wykonanie swojego kontrauprawnienia lub przez brak zgody na konkretną obniżkę ceny. Zaś samo oświadczenie winno zawierać wskazanie konkretnej wartości (części ceny) jakiej zwrotu konsument żąda, przy czym kwotę obniżenia ceny stanowi różnica pomiędzy wartością rzeczy wolnej od wad a rzeczy wadliwej.

oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno jednoznacznie wynikać, że celem kupującego jest odstąpienie od umowy, samo zawiadomienie o wadzie lub żądanie zwrotu ceny może być niewystarczające. Nadto oświadczenie o odstąpieniu powinno wskazywać wadę, jaką rzecz jest dotknięta oraz stwierdzenie, że w ocenie kupującego wada jest istotna, albowiem kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy wada jest nieistotna. Kupujący winien również dostarczyć rzecz do sprzedawcy, a sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny.

Jeżeli kupujący dokona wyboru jednego z drugiej grupy uprawnień, a sprzedawca zaproponuje kupującemu naprawę rzeczy, gdy konsument żądał wymiany rzeczy, wówczas konsument ma prawo wyboru jakie prawo zrealizuje i może nie zgodzić się z sugestiami sprzedającego i wybrać wymianę zamiast naprawy lub odwrotnie z wyłączeniem sytuacji, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Wymiana rzeczy lub usunięcie wady winno nastąpić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Przy spełnieniu wymogu działania bez nadmiernych niedogodności dla kupującego należy kierować się oceną sytuacji z punktu widzenia przeciętnego kupującego, który nie powinien ponosić dodatkowych kosztów ani tracić czasu. W orzecznictwie wskazuje się, że wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad nie powinna przekraczać dwóch tygodni. 

Zatem, gdy kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się  (poinformowania czy reklamację uznaje czy odrzuca) do żądania w terminie czternastu dni, brak odpowiedzi traktowany jest jak uznanie żądania za zasadne. Oznacza to, że sprzedawca powinien żądanie spełnić, ale także zawiera stwierdzenie, że towar jest niezgodny z umową w chwili wydania. Przy czym chodzi o 14 kolejnych dni, a nie dni kalendarzowych. W innych przypadkach – gdy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy – termin wynosi 30 dni, a bezskuteczny upływ tego terminu  rodzi takie same konsekwencje jak w przypadku uznania reklamacji. Znaczenie ma data poinformowania klienta, a nie data nadania przesyłki listowej na poczcie. Strony mogą uzgodnić inną formę poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji: e-mail, SMS.

Czujesz się oszukany?

Jeśli sprzedawca w Twojej sprawie nie uznał reklamacji za zasadną i odmówił spełnienia Twojego żądania, nie odpowiedział na reklamację, a może odpowiedział po terminie, albo  potrzebujesz pomocy w sporządzeniu oświadczeń o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny skontaktuj się ze mną!