polityka-prywatnosci-oraz-plikow-cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.niklasslodzinka.pl).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Niklas-Słodzinka z siedzibą w Kościanie przy ul. Kruszewskiego 23, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 698-171-58-93, REGON 367972196, zwaną dalej Kancelarią.

Kontakt z kancelarią drogą mailową: kancelaria@niklasslodzinka.pl

SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. USŁUGODAWCA – rozumie się przez  to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.niklasslodzinka.pl
  2.    UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.niklasslodzinka.pl
 2. DANE OSOBOWE – to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 4. NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.

RODZAJE ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych za pośrednictwem aplikacji internetowych umieszczonych na stronie www.niklasslodzinka.pl oznaczonych jako formularz PORADY ONLINE oraz poprzez przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu, oraz świadczenia usług przez Kancelarię na rzecz osoby fizycznej, której dane dotyczą.
 2. Administrator  Danych Osobowych może przetwarzać również inne dane osobowe, które nie są niezbędne do korzystania z portalu np. adres, numer NIP, nr rachunku bankowego.
 3. Wprowadzenie danych osobowych do formularza rejestracji jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Zakres ten obejmuje podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, oraz adresu poczty elektronicznej e-mail. Dane wskazane powyżej są niezbędne do korzystania z usług.
 4. Korzystanie z witryny: www.niklasslodzinka.pl  nie wymaga rejestracji jako użytkownik.
 5. Jeżeli w toku realizacji usługi świadczonej przez Usługodawcę wymaga przesłania dokumentów w formie elektronicznej, zawierających dane osobowe osób trzecich, Użytkownik obowiązany jest do dokonania anonimizacji dokumentów poprzez zaczernienie lub w inny sposób uniemożliwienie odczytu danych osobowych osób trzecich. W przypadku opisu sytuacji podobnie  Użytkownik obowiązany jest do anonimizacji danych osób trzecich.
 6. Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, nałogach, kodzie genetycznym, życia seksualnego, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu, skazań oraz innych orzeczeń , a także dotyczących pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową nie są gromadzone przez Administratora Danych Osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik w toku realizacji usług przekaże tego typu informacje, winien jest uczynić to w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której one dotyczą.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w związku  korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności udzieleniem odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, uzyskaniem porady prawnej lub innej usługi prawnej, w celach księgowych (obsługa rozliczeń finansowych z Użytkownikiem) oraz kontaktach z Użytkownikiem.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1.Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

2.Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.
 2. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w innym celu niż określony w Polityce Prywatności.
 3. Administrator Danych Osobowych obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do Danych Osobowych posiada: Administrator danych Osobowych, osoby świadczące usługi na rzecz Usługodawcy w związku ze świadczeniem usług za pomocą witryny internetowej www.niklasslodzinka.pl oraz podmiot zajmujący się konserwacją i administrowaniem witryny internetowej.
 2. Dostęp przez osoby, których mowa w ustępie poprzedzającym odbywa się w zakresie określonym przez Administratora Danych Osobowych.
 3. Administrator obowiązany jest zapewnić kontrolę nad rodzajem danych osobowych wprowadzanych i przetwarzanych, terminem oraz sposobem ich przetwarzania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

ZMIANY W POLITYCE

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań..

Oprócz plików cookies używamy także innych podobnych technologii takich jak:

Fingerprinting to technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych pluginach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą którego korzystasz ze stronyu. Informacje te służą do Twojej identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa Portalu;

Rozpoznawanie urządzeń polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia. Celem tego działania jest próba rozpoznania Ciebie (np. rozpoznanie, że jesteś tym samym użytkownikiem korzystającym z wielu urządzeń). Informacje te służą do Twojej identyfikacji;

Dla zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w Polityce Cookies wszystkie wskazane wyżej technologie będziemy dalej nazywać jako pliki cookies.

Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

własne – ustawiane przez serwery internetowe,
osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron.

W JAKICH CELACH UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Optymalizacja korzystania z Serwisu (niezbędne i analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody korzystania. Używany plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji.

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisu (analityczne cookies)

Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Śledzenie aktywności w Serwisie (analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu Twojej identyfikacji na potrzeby analizy Twojej aktywności, określenia jakie czynności podejmowałeś na stronach.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?

Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close